Määrus kehtestatakse Kunda Linnavolikogu 7. märtsi 2006. a määruse nr 9 "Kunda Linnavalitsuse hallatavate asutuste asutamise, ümberkujundamise ja lõpetamise kord" paragrahvi 4 lõike 1 alusel.

Vastu võetud 26.06.2014.a Kunda Linnavalitsuse määrusega nr 6

§ 1.  Üldsätted

(1) Kunda Linna Klubi (edaspidi klubi) on Kunda linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav kultuuriasutus, kelle kõrgemalseisvaks organiks on Kunda Linnavalitsus (edaspidi valitsus).
(2) Klubi asub aadressil Lasteaia tn 4, 44106 Kunda linn, Lääne-Virumaa.
(3) Klubil võib olla oma nimega pitsat ja valitsuse poolt kinnitatud sümboolika.
(4) Klubi ei ole juriidiline isik ning registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.
(5) Klubil on Kunda Linnavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud eelarve ning tegevuseks eraldatud vara. Klubi kulude finantsplaani (alaeelarve) kinnitab valitsus.
(6) Klubi põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab valitsus.
(7) Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kunda linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
(8) Klubi teeninduspiirkond on Kunda linn.
(9) Klubi on Eesti Rahvamajade Ühingu liige. valitsuse poolt volitatud esindaja on klubi juhataja.
(10) Noortemaja on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige. valitsuse poolt volitatud esindaja on noortejuht.

§ 2.  Struktuur

Klubi allüksus on noorsootööasutus Kunda Noortemaja (edaspidi noortemaja), mis asub aadressil Koidu tn 13, 44108 Kunda linn, Lääne-Virumaa.

§ 3.  Põhitegevus, eesmärgid ja ülesanded

(1) Klubi põhitegevus on kultuurilise teenindamise tagamine, huvi- ja seltsitegevuse korraldamine Kundas.

(2) Noortemaja põhitegevus on noorsootöö korraldamine.

(3) Klubi eesmärgid ja ülesanded on:

1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine;
2) kohaliku kultuurielu edendamine;
3) meedia kaudu põhitegevusest informeerimine;
4) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
5) taidlus- ja huviringide töö koordineerimine;
6) rahvapidude ja kultuuriürituste läbiviimine;
7) vaba aja veetmise võimaluste pakkumine kõikidele vanusegruppidele;
8) linnas tegutsevate klubide, seltside, huviringide jms. tegevuse toetamine;
9) massiürituste, festivalide, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine ja toetamine ning korraldamises osalemine;
10) koostöö tegemine Eesti ja välismaa kultuuri- ja haridusasutustega, samuti teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu paremaks korraldamiseks.

(4) Noortemaja eesmärgid ja ülesanded on:

 1) avatud noorsootöö korraldamine noortemajas;
 2) läbi oma põhitegevuse noorsootöö arendamine;
 3) vaba aja veetmise võimaluste pakkumine 7 - 26 aastastele noortele;
 4) noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus;
 5) projektlaagrite korraldamine;
 6) ürituste ja koolituste korraldamine noortele;
 7) osutada kaasabi noorteühenduste tegevusele;
 8) korraldada koostööd teiste noortekeskustega.

(5) Klubil on õigus:

 1) osutada kultuurialaseid tasulisi teenuseid, korraldada tasulisi üritusi;
 2) anda tasu eest kasutada oma ruume, müüa omavalmistatud tooteid;
 3) sõlmida lepinguid ja teha muid tehinguid seadusega ettenähtud korras, mis ei ole vastuolus käesoleva põhimäärusega;
 4) osaleda rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide töös;
 5) saada tööks vajalikku teavet linnavalitsuselt, tema struktuuriüksustelt ja linna asutustelt.

§ 4.  Personal ja juhtimine

(1) Klubi struktuuri ja töötasustamise alused kinnitab valitsus juhataja ettepanekul.

(2) Töötamine klubis toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

(3) Klubi tööd juhib juhataja, kelle koht täidetakse avaliku konkursi korras ning kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist valitsus linnapea ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

(4) Juhataja õigused ja kohustused:

 1) esindab klubi ja volitab vajadusel teisi isikuid klubi esindama;
 2) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes;
 3) sõlmib töölepinguid klubi töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
 4) koostab ja kinnitab klubi töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja töötajate ametijuhendid;
 5) annab oma pädevuse piires klubi töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 6) kinnitab struktuuriüksuse tööplaanid;
 7) korraldab klubile saabunud kirjade ja avalduste lahendamist ning vastamist;
 8) peab klubi töö arvestust, analüüsib tegevust ja annab oma tegevusest aru valitsusele ja volikogule;
 9) esitab volikogule eelarve projekti;
 10) esitab valitsusele arengukava ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
 11) korraldab klubi bilansis oleva vara kasutamist, käsutamist ja valdamist vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale, juhib klubi finantsmajanduslikku tegevust ning kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse  eest isiklikku vastutust;
 12) täidab ülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Klubi nõukogu

(1) Klubi tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks, klubi kultuurilise- ja majandustegevuse jälgimiseks moodustatakse kuni viie-liikmeline nõukogu.

(2) Nõukogu koosseisu kinnitab valitsus neljaks aastaks.

(3) Nõukogusse kuuluvad volikogu ja valitsuse poolt nimetatud esindajad, klubi huviringide ja klubi tegevust toetavate organisatsioonide esindajad.

(4) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib nõukogu tööd.

(5) Nõukogu valib ja kinnitab koosolekute protokollija.

(6) Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

(7) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

(8) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on rohkem kui pool nõukogu koosseisust.

(9) Koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija ning protokollid säilitatakse ühtsetel alustel klubi dokumentidega.

(10) Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega ja need on soovitusliku iseloomuga.

(11) Nõukogu pädevuses on:
 1) valitsusele ettepanekute tegemine klubi põhimääruse, arengukava ja eelarve kinnitamise või muutmise kohta;
 2) klubi töö hindamine, analüüsimine ja omapoolsete ettepanekute tegemine klubi juhatajale töö paremaks planeerimiseks;
 3) ettepanekute tegemine juhatajale ja valitsusele rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise ja materiaalse baasi arendamise kohta;
 4) juhataja aruande ärakuulamine;
 5) klubi tegevusplaani läbivaatamine.

 (12) Nõukogu ülesannete täitmatajätmisel on valitsusel õigus nõukogu laiali saata.

 (13) Tööd nõukogu liikmena ei tasusta.

 § 6.  Klubi vara ja vahendid. Majandustegevus

 (1) Klubi bilansis olev vara on linnavara, mida on valitsuse ja füüsiliste või juriidiliste isikute poolt tema kasutusse antud esemed.

 (2) Linnavaraks on ka vara, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

 (3) Klubi valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Kunda linnavara kasutamise korrale.

 (4) Klubi võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid sihtasutustelt ja annetustest. Juhataja teavitab linnavalitsuse rahandusosakonda nende vahendite kasutamisest.

 (5) Klubi võib taotleda toetusi fondidelt ja võtta vastu sihtannetusi toetajatelt.

 (6) Klubi tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab valitsus.

 § 7.  Kontroll, aruandlus ja järelevalve

 (1) Klubi raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab linnavalitsus.

 (2) Linnavalitsus viib läbi teenistuslikku järelevalvet.

 § 8.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Klubi ümberkorraldamise või tema tegevuse lõpetamise otsustab volikogu õigusaktides ettenähtud korras.

 § 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 26. juuni 2009.a määrus nr 9 “ Kunda Linna Klubi põhimäärus”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.